Cái bài thi đánh giá năng lực của trường ĐHSP Hà Nội, Đại học Quốc Gia, Thi THPT